Reagan – Gorbachov

Reykjavik Summit, 1986

Reykjavik Summit, 1986